Updates

Een tweede juridisch woordje: De verklaring van de uiteindelijk begunstigde

uiteindelijk begunstigde

Een tweede juridisch woordje: De verklaring van de uiteindelijk begunstigde

Banken zijn ter voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme verplicht om de uiteindelijke begunstigde van hun klant te identificeren. En van onze kant wordt van ons verwacht om de identiteit van de uiteindelijk begunstigde aan onze bank mee te delen.

Dit gebeurt door een verklaring van de uiteindelijk begunstigde op te stellen waarin zowel (1) de uiteindelijk begunstigde: aandeelhouder/begunstigde als de (2) uiteindelijk begunstigde: beslisser moeten worden vermeld en hetwelk dient ondertekend te worden door (3) de volmachthouder.

De meerderheid die dit leest hoort vermoedelijk voor het eerst van deze verklaring en dat is niet meer dan normaal. Maar gelet hierop is het dus handig te weten hoe zo’n verklaring correct moet worden ingevuld.

De uiteindelijk begunstigde: aandeelhouder/begunstigde (hierna ‘de begunstigde’)

Wie de uiteindelijk begunstigde is, hangt af van organisatie tot organisatie.

Een VZW is een bijzonder fenomeen gezien, en vermoedelijk geldt dit voor lokale afdelingen, er in feite geen uiteindelijk begunstigde bestaat. Voor een VZW is een uiteindelijk begunstigde namelijk:

“Begunstigden van 25% of meer van het vermogen van de VZW. De in abstracto gedefinieerde groep van personen in wier belang de VZW werd opgericht of werkzaam is.”

Gezien wij geen begunstigden van 25% of meer van het vermogen van de VZW hebben (indien wel, waar kan ik me aansluiten?), moeten we dus kijken naar de in abstracto gedefinieerde groep van personen in wier belang de VZW werd opgericht of werkzaam is.

Het doel van de VZW moet opgenomen zijn in de statuten. Het is dus van belang om de statuten na te gaan en te zien welke doelstelling werd opgenomen. Bij wijze van voorbeeld, voor JCI Vlaanderen is volgende doelstelling opgenomen:

“De vereniging heeft tot doel:

3.1 de leden, vermeld sub 5.1, te verenigen;
3.2 de leden, vermeld sub 5.1, ook deze in wording en in oprichting, te begeleiden en te ondersteunen;
3.3 een uitgesproken dienstverlening te organiseren;
3.4 een kwalitatief vormingsaanbod aan te bieden;
3.5 business en netwerking te stimuleren;
3.6 de leden, vermeld sub 5.1, te vertegenwoordigen bij alle instanties;
3.7 te waken over de uitstraling van de vereniging en zij zal initiatieven nemen om deze te bevorderen;
3.8 de gemeenschappelijke belangen van de leden, vermeld sub 5.1, te beschermen en te verdedigen.”

Verder in onze statuten worden ‘de leden’ omschreven als de lokale afdelingen van JCI.

Evenwel mogen bij een VZW ‘de leden’ niet als uiteindelijk begunstigde worden aangeduid. Niet alleen zijn in het geval van JCI Vlaanderen de leden op zich VZW’s en dus geen natuurlijke personen (of groep van natuurlijke personen), wat vereist is, daarenboven mogen VZW’s geen vermogensvoordelen toekennen aan hun leden zodat zij onmogelijk als ‘uiteindelijk begunstigden’ mogen worden aangeduid.

In het geval van JCI Vlaanderen moet de ‘uiteindelijk begunstigde’ dus worden omschreven als ‘de personen tussen de 18 en 40 jaar die aangesloten zijn bij een lokale afdeling van JCI’.

De uiteindelijke begunstigde: beslisser (hierna ‘de beslisser’)

Dit is eenvoudiger voor een VZW. Dit zijn namelijk alle leden van de Raad van Bestuur. Dit betekent evenwel dat bij elke wijziging van de samenstelling van de Raad van Bestuur een gewijzigde verklaring van uiteindelijk begunstigde moet worden opgesteld en neergelegd!

Wie ondertekent het document?

Eén volmachthouder (van de bankrekening) is voldoende, ook al zouden er meerdere volmachthouders zijn.

Extra tip: Vraag een verklaring van uiteindelijk begunstigde aan je bankinstelling!

Elke bankinstelling heeft een eigen versie van een verklaring van uiteindelijk begunstigde. Contacteer dus eerst je bankinstelling om hun versie van zo’n verklaring te bekomen.

 

Erik Langerock, Juridisch verantwoordelijke JCI Vlaanderen 2018-2019